DYAMM viewer

Focus areas

1. Opstellen van architectuur 1. Development of architecture 2. Gebruik van architectuur 2. Use of architecture 3. Aansluiting op business-strategie 3. Alignment with business strategy 4. Aansluiting op realisatie 4. Alignment with realisation 5. Relatie met bestaande situatie 5. Relationship to the As-Is state 6. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 6. Responsibilities and authorities 7. Aansluiting op veranderportfolio 7. Alignment with change portfolio 8. Bewaking 8. Monitoring 9. Expliciete kwaliteitstoetsing 9. Quality assurance 10. Beheer architectuurproces 10. Management of the architectural process 11. Beheer architectuurproducten 11. Management of the architectural products 12. Commitment en motivatie 12. Commitment and motivation 13. Invulling architectuurrol 13. Implementation of the architectural role 14. Architectuurmethode 14. Architectural method 15. Interactie en samenwerking 15. Interaction and collaboration 16. Architectuur tools 16. Architectural tools 17. Begroting en planning 17. Budgeting and planning

1. Opstellen van architectuur

Het opstellen van architectuur kan op verschillende wijzen aangepakt worden, variërend van geïsoleerde, autonome projecten tot een continu faciliterend proces waarbij alle architectuurontwikkelingen onderling zijn afgestemd en de juiste partijen zijn betrokken. In het eerste geval ligt de nadruk op architectuur als product, in het tweede geval op architectuur als proces. Hoe beter het ontwerpen van architectuur als continu proces is ingebed in de veranderprocessen van de organisatie, hoe groter de kans op het leveren van werkelijk toegevoegde waarde.

Volwassenheidsniveau A

Architectuur doelgericht opgesteld
Het opstellen van architectuur wordt opgepakt als een doelgerichte activiteit binnen de context van een duidelijke opdrachtgever, een vooraf gedefinieerd eindresultaat en een beoogde einddatum.

Controlepunten
 • Een architectuurdocument wordt pas opgesteld als er iemand is die het resultaat wil hebben.
 • Voorafgaand aan het opstellen van de architectuur wordt vastgesteld wie er iets met het resultaat gaan doen.
 • In de architectuur worden issues geadresseerd die voor de organisatie relevant zijn.
Suggesties

Opdrachtgeverrol inrichten. Zorg dat voor elk architectuurdocument dat wordt opgesteld, expliciet wordt aangegeven wie de primaire opdrachtgever is. Vul de rol van opdrachtgever serieus in, wat betekent dat deze actief wordt betrokken bij de totstandkoming van het architectuurdocument.
Doelgericht architectuur opstellen. Stel vast aan welk architectuurproduct behoefte is. Bepaal daarbij wie het product wil hebben, wie het product gaan gebruiken en waarvoor, en welke aspecten het product daarvoor moet adresseren. Het helpt om dit vast te leggen in een A4tje. Stem dit af met de stakeholders en ga dan aan de slag.

Volwassenheidsniveau B

Architectuur met stakeholders opgesteld
Er is het besef dat de architectuur de belangen van de verschillende stakeholders moet adresseren en dat het effect van architectuur ligt in de mate waarin de architectuur geaccepteerd wordt. Belanghebbenden worden zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van de architectuur.

Controlepunten
 • Bij het opstellen van architectuur zijn alle relevante partijen betrokken (bijvoorbeeld businessmanagers, beheerders, ontwikkelaars, medewerkers uit de lijn).
 • De architectuur laat zien hoe de belangen van stakeholders zijn geadresseerd.
 • De niet functionele eisen worden op adequate wijze meegenomen in de architectuur.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen enterprise architectuur en projectarchitectuur.
Suggesties

Multidisciplinaire teams. Werk bij het opstellen van architectuur zoveel mogelijk met multidisciplinaire teams, waarin de belangrijke stakeholders deelnemen. Maak stakeholders medeverantwoordelijk voor het totale resultaat.
Workshops. Betrek drukbezette stakeholders middels workshops bij de architectuurontwikkeling. Laat anderen (architecten) het uitwerken doen.
Maak keuzes traceerbaar. Zorg dat van alle architectuurkeuzes die gemaakt worden, helder is wat de rationale van de keuze is en voor wie/waarvoor die rationale belangrijk is. Dit kan onder andere door in de beschrijvingen van principes de rationales op te nemen en/of door principes aan elkaar te relateren, b.v. in een chain matrix. Bij modellen is het belangrijk de beweegredenen achter de modellen expliciet weer te geven.

Volwassenheidsniveau C

Architectuur als samenhangend geheel opgesteld
Het opstellen van architectuur is een integraal proces in de zin dat nieuwe onderdelen worden opgesteld als integraal onderdeel van de totale set van architecturen, bijvoorbeeld ingedeeld in een architectuurraamwerk.

Controlepunten
 • Bij het opstellen van architectuur wordt de coherentie tussen de verschillende deelarchitecturen voldoende bewaard.
 • Er is een adequate vorm van requirementsmanagement voor alle voor de organisatie relevante deelarchitecturen.
 • De architectuur dekt de relevante delen van de organisatie af (i.e. die delen waarvoor kaders wenselijk zijn).
 • Enterprise architectuur en projectarchitecturen zijn consistent met elkaar.
Suggesties

Samenhang architecturen tonen. Toon de samenhang tussen architecturen door de relaties tussen de verschillende architecturen binnen de organisatie inzichtelijk te maken. Hiervoor kan het DYA-architectuurraamwerk gebruikt worden. Door alle architecturen een plek te geven in dit raamwerk wordt inzichtelijk gemaakt op welke aspecten architectuur is ontwikkeld.
Reviewteams. Laat architectuurproducten altijd reviewen door minimaal twee architecten uit architectuurdomeinen die relaties hebben met het beschreven architectuurdomein.
Requirements onderhouden. Stel een architectuur requirements document op waarin de eisen die gesteld worden aan de architectuur als geheel, worden vastgelegd en actueel gehouden.

1. Development of architecture

The development of architecture can be undertaken in various ways, varying from isolated, autonomous projects to an interactive process of continuous facilitation in which all architectural initiatives are coordinated and the right stakeholders are being involved. In the first case, the emphasis is placed on architecture considered as a product, in the second, on architecture as a process. The more architectural design is incorporated as a continuous process within an organization’s trajectory of change, the greater the chance that real value will be delivered.

Maturity level A

Architecture is developed with a clear focus on objectives
The development of architectural models and principles is taken up as a targeted activity within the context of a clear client, a predetermined final result and an intended end date.

Checkpoints
 • An architectural document will only be drafted if there is someone in need of the result.
 • Prior to developing the architectural models and principles, it is determined who will be using the result.
 • The architecture addresses issues that are relevant to the organisation.
Suggestions

Arrange for a sponsor. Ensure that the primary sponsor for any architecture being developed is explicitly indicated. Take the task of finding a sponsor seriously. This means that the sponsor should be actively involved in the development of the architecture.
Take a goal-oriented approach to developing architecture. Establish the architectural product that is needed. Determine who wants to have this product, who will be using the product and to what end, and which aspects the product has to address to satisfy these demands. It is useful to document this in a one-page document. Discuss this with the relevant stakeholders and execute it.

Maturity level B

Architecture is developed in consultation with the stakeholders
There is an awareness that the architecture needs to address the interests of the various stakeholders and that its primary impact lies in the extent to which its models and principles are accepted. Stakeholders are involved as far as possible in the architecture’s development.

Checkpoints
 • All relevant parties are involved in the development of the architectural models and principles (e.g. business managers, administrators, developers, line staff).
 • The architecture shows how the stakeholders’ interests have been addressed.
 • The non-functional requirements are adequately incorporated in the architectural models and principles.
 • A distinction is made between enterprise architecture and project architecture.
Suggestions

Multidisciplinary teams. Perform the actual development of architectural principles and models within multidisciplinary teams, ensuring participation of all relevant stakeholders. Make sure the stakeholders share responsibility for the overall result.
Workshops. Involve busy stakeholders by inviting them to workshops. Let others (architects) do the detailed elaboration.
Make choices traceable. Make explicit for each architectural choice the rationale behind it and whose concern is addressed by this rationale. This can be done by including the rationale in the descriptions of the architecture principles and/or by connecting principles to each other, for instance in a chain matrix. Models must contain an explicit description of the underlying reasoning and motivation.

Maturity level C

Architectures are developed as a cohesive whole
The development of architectural models and principles is an integral process, in the sense that new components are developed as an integral part of the total set of architectures – they are ordered in an architectural framework, for example.

Checkpoints
 • The cohesion between the different architectural deliverables is effectively safeguarded during the development of the architecture.
 • An effective form of requirement management is in place for all constituent architectures relevant to the organisation.
 • The architecture covers the relevant segments of the organisation (i.e. those segments for which it is desirable to have direction).
 • The enterprise architecture and project architectures are consistent with each other.
Suggestions

Demonstrate architectural coherence. Demonstrate the coherence between architectures by making the relationships among the various architectures in the organization apparent. The DYA framework can be used for this purpose. By positioning all the architectures in this framework, it is possible to reveal overlap and gaps.
Review teams. Have architectural products reviewed by at least two architects from architectural domains that are related to the architectural domain described.
Manage requirements. Introduce and maintain an architecture requirements document that contains the requirements on the architecture.


2. Gebruik van architectuur

Het opstellen van een architectuur is niet waar het uiteindelijk om gaat. Architectuur heeft een doel. Het gaat erom dat er iets met de architectuur bereikt wordt: het gebruik van architectuur. In de praktijk kan een architectuur op verschillende manieren gebruikt worden: puur informatief, als stuurmiddel voor individuele projecten en als managementinstrument voor de gehele organisatie. In toenemende mate van volwassenheid wordt architectuur meer en meer gebruikt als stuurmiddel voor een steeds groter deel van de organisatie om de juiste dingen en de dingen juist te doen.

Volwassenheidsniveau A

Architectuur is informatief
De architectuur geeft een helder beeld waar de organisatie naartoe wil en inspireert om dit beeld na te streven. Dit beeld wordt bovendien onderschreven door het management. Alle medewerkers hebben toegang tot de architectuur. Architectuurproducten zijn bekend bij en worden geraadpleegd door anderen dan de architecten zelf. Het inspireert anderen, maar het voldoen aan architectuur is geen verplichting.

Controlepunten
 • Er is een door het management erkende architectuur.
 • De architectuur geeft een helder beeld van wat de organisatie wil.
 • De architectuur is toegankelijk voor alle medewerkers.
Suggesties

Architectuur publiceren. Zorg ervoor dat de aanwezige architecturen onder de aandacht worden gebracht van de organisatie. Publiceer de architectuur op een voor de hele organisatie toegankelijke site. Maak de site aantrekkelijk en interactief, b.v. in de vorm van een (semantische) wiki. Vul dit aan met het geven van presentaties aan specifieke doelgroepen. Zet de architectuur neer als de visie op waar de organisatie uiteindelijk naartoe zou willen.
Doe aan story telling. Stel het inspirerende verhaal op dat vertelt waarom er een architectuur is en waarom de architectuur is zoals hij is. Oftewel de visie die ligt achter de architectuur. Zorg dat alle architecten dat verhaal goed over de bühne kunnen brengen.

Volwassenheidsniveau B

Architectuur is kaderstellend
De architectuur wordt daadwerkelijk gebruikt als kader om de keuzes die in projecten worden gemaakt te sturen.

Controlepunten
 • De architectuur wordt gebruikt om richting te geven aan business- en ICT-ontwikkelingen.
 • De architectuur geeft op het juiste niveau richtlijnen die door projecten kunnen worden toegepast.
 • De status van de architectuur is duidelijk.
Suggesties

Project-start-architectuur invoeren. Geef elk project een project-start-architectuur mee. De architectuur wordt in de project-start-architectuur zo geformuleerd dat hij toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar is voor projecten. De project-start-architectuur geeft hierbij duidelijke kaders die concreet richting geven aan de beslissingen die binnen het project moeten worden genomen.
Versiebeheer architectuurdocumenten. Geef architectuurdocumenten standaard een aantal kenmerken ten behoeve van versiebeheer mee. Denk hierbij niet alleen aan het kenmerk status, maar bijvoorbeeld ook aan een houdbaarheidsdatum: de datum tot wanneer de aangegeven status geldt. Zorg dat de beheerder van het document tijdig een signaal krijgt om de houdbaarheidsdatum te vernieuwen. Geef elk document ook een expliciete eigenaar.

Volwassenheidsniveau C

Architectuur ingebed in besluitvorming
Architectuur is een integraal onderdeel van de besturing van de organisatie. Het is een belangrijke factor in de besluitvormingsprocessen.

Controlepunten
 • Architectuur speelt een integrale rol in de besluitvorming in de organisatie.
 • De visie waarop de architectuur is gebaseerd, is de visie van het algemeen management.
 • Het eigenaarschap van processen, gegevens en informatiesystemen is geregeld.
Suggesties

Architectuur opnemen in planning- en controlcyclus. Neem de rol van architectuur op in de planvormings- en begrotingscyclus van de organisatie. Dat betekent dat bij het opstellen van de jaarplannen architectuuraspecten worden meegenomen bij het selecteren van programma’s en projecten. In de praktijk gebeurt dit veelal door betrokkenheid van een vertegenwoordiger van het architectenteam bij de planvorming.

2. Use of architecture

Developing architecture is not an end in itself. Architecture has a goal: it must accomplish something; it needs to be put to use. In practice, the uses of architecture can vary. It may merely be a conduit for information, or it may be a means of governing individual projects or even a tool for managing the entire organization. With increasing levels of maturity, architecture is used more and more as a management instrument throughout an increasingly large part of the organization, guiding the organization to do the right things in the right way.

Maturity level A

Architecture is prescriptive
The architecture offers a clear picture of the objectives the organisation intends to pursue and inspires its members to pursue them. This picture is furthermore endorsed by the organisation’s management. The architecture can be accessed by the entire staff. Other parties than the architects themselves are familiar with and consult the architectural products. Although the architecture inspires others, it is not mandatory to comply with its requirements.

Checkpoints
 • The architecture is acknowledged by management.
 • The architecture offers a clear picture of what the organisation wants.
 • The architecture can be accessed by all employees.
Suggestions

Publish the architecture. Ensure that the existing architectures are brought to the attention of the organization. Publish the architecture on a site that is accessible to the entire organisation. Make the site attractive and interactive, for instance in the form of a (semantic) wiki. Present the architecture as representing the vision of where the organization ultimately wants to go.
Story telling. Develop an inspiring story that tells why the architecture is there and why it is as it is. In other words, the vision behind the architecture. Ensure that all architects can tell this story in an inspiring way.

Maturity level B

Architecture is aligned with the decision-making process
The architecture serves as a concrete framework for guiding decisions made within the context of the organisation’s projects.

Checkpoints
 • The architecture is used to give direction to business and IT developments.
 • The architecture provides guidelines at the correct level that can be followed during a project’s execution.
 • The architecture has a clear status.
Suggestions

Implement project-start architecture. Supply each project with a project-start architecture. Project-start architectures are formulated so that they are accessible, understandable and applicable to projects. Project-start architectures also establish the frameworks that give effective direction to the decisions made in projects.
Versioning of architecture documents. Provide architecture documents with a number of attributes concerning versioning. In addition to the status of the document, the ‘sell by’ date is a useful attribute: the date until which the given status is valid. Ensure that the person who maintains the document receives a signal to renew the sell by date in time. Also provide an owner of the document.

Maturity level C

The responsibility for the architectural content has been assigned.
Architecture is an integral part of the organisation’s control process. It forms a key factor in its decision-making processes.

Checkpoints
 • Architecture plays an integral role in the organisation’s decision-making process.
 • The vision that serves as the basis for the architecture is shared by general management.
 • The ownership of processes, data and information systems has been effectively arranged.
Suggestions

Incorporate architecture into the planning and control cycle. Incorporate the role of architecture into the organisation’s planning and budgeting cycle. This means that, in formulating annual plans, architectural factors are considered when projects and programs are being selected. In practice, this mostly occurs by involving a member of the architect team in planning.


3. Aansluiting op business-strategie

Architectuur vindt zijn rechtvaardiging in het ondersteunen en mogelijk maken van businessdoelen. Aansluiting op businessstrategie, de mate waarin het architectuurproces is afgestemd met wat de business wil en kan, is daarom zeer belangrijk. Het gaat hierbij om de relatie tussen de keuzes die in de architectuur worden gemaakt en de businessdoelstellingen.

Volwassenheidsniveau A

Architectuur gerelateerd aan businessdoelstellingen
Architectuurkeuzes worden onderbouwd door een expliciete relatie te leggen naar de businessdoelstellingen van de organisatie.

Controlepunten
 • De relatie tussen de architectuurkeuzes en de businessdoelstellingen van de organisatie is duidelijk.
 • De architectuurkeuzes zijn in lijn met de businessstrategie en -doelstellingen.
Suggesties

Onderbouwing architectuur expliciteren. Neem de bestaande architectuur onder de loep en relateer alle gemaakte keuzes en gedane uitspraken, voor zover dat nog niet gebeurd is, aan de businessstrategie en -doelen. Is een dergelijke relatie niet te leggen, houd dan de architectuurprincipes en -modellen zeer kritisch tegen het licht. Het komt nog regelmatig voor dat in architecturen keuzes worden gemaakt en uitspraken gedaan, zonder deze rechtstreeks te relateren aan businessstrategie en -eisen. Gevolg hiervan is dat de gedane keuzes telkens weer ter discussie worden gesteld.
Uitgangspunten document opstellen. Schrijf een kort document van een à twee A4tjes waarin wordt aangegeven wat de strategische visie is die de architectuur als uitgangspunt neemt. Bespreek dit met de directie. Gebruik dit document vervolgens als toetssteen bij het opstellen van architecturen.

Volwassenheidsniveau B

Architectuurproces gestuurd door businessdoelstellingen
Het opstellen van architecturen wordt gestuurd door de businessdoelstellingen die de organisatie voor ogen heeft. Architectuurveranderingen worden getriggerd door veranderwensen die uit (veranderde) businessdoelstellingen komen. Aan welke architecturen wordt gewerkt, wordt bepaald door de businessveranderingen die op stapel staan.

Controlepunten
 • Architecten en businessvertegenwoordigers weten elkaar makkelijk te vinden.
 • Het opstellen van architectuur wordt geïnitieerd door concrete businessdoelstellingen.
 • Bij het opstellen van architectuur is helder aan welke businessdoelstellingen de architectuur moet bijdragen.
Suggesties

Accountmanagement inrichten voor business. Start de dialoog met de businessmanagers of hun vertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld informatiemanagers van de business units. Dit kan door de businessdomeinen over de architecten te verdelen. De architecten bouwen een structurele en duurzame relatie op met hun ‘accounts’, zodat ze weten wat er speelt binnen het betreffende businessdomein, waar de behoeftes liggen en hoe architectuur een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de businessdoelen.

Volwassenheidsniveau C

Architectuur integraal onderdeel van strategische dialoog
Het architectuurdenken is een integraal onderdeel van de organisatie. Architecten worden altijd betrokken als er veranderingen worden overwogen. Architecten en businessverantwoordelijken nemen samen deel aan de Strategische Dialoog. Architectuur biedt concrete ondersteuning in de strategische discussies van de organisatie.

Controlepunten
 • Bij voorgenomen veranderingen zijn architecten een vaste gesprekspartner voor de business.
 • Bij het vormgeven van veranderingen voelt de business zich ondersteund door architecten.
 • De architecten brengen relevante trends en marktontwikkelingen proactief onder de aandacht bij het business management.
Suggesties

Architectuur betrekken in pre-projectfase (Strategische Dialoog). Zorg dat architectuur wordt betrokken in de pre-projectfase. Bepaal om te beginnen met het businessmanagement wat de toegevoegde waarde van architectuur moet zijn voor de organisatie. Stel op basis hiervan vast wat de toegevoegde waarde is van architectuur in de businessdiscussies voorafgaand aan het starten van projecten, zoals bij het maken van de business case. Deze toegevoegde waarde ligt bijvoorbeeld in het snel inzichtelijk maken van consequenties van keuzes en advisering met betrekking tot realisatiewijze van businessdoelen.
Issuemanagement inrichten. Spreek met de businessmanagers af dat het architectenteam het op zich neemt om lastige business issues te bewaken. Dat betekent dat het architectenteam de behandeling en oplossing van deze issues door het businessmanagement voorbereidt en coördineert en de uitkomsten vastlegt in beleid. Uiteraard worden de opgeloste issues ook meteen vertaald naar de architectuur.
Van buiten naar binnen denken. Train de architecten in het van buiten naar binnen denken, i.e. denken vanuit de business issues in plaats van vanuit de architectuur. Stuur de architecten indien nodig naar relevante business trainingen.

3. Alignment with business strategy

Architecture is justified insofar as it supports and facilitates business goals. Alignment with the business strategy (the degree to which the architectural process is in tune with what the business wants and is capable of) is therefore very important. This is about the connection between the choices made in the architecture and the business goals.

Maturity level A

Architecture is related to business objectives
The architectural choices are substantiated by explicitly linking them to the organisation’s business objectives.

Checkpoints
 • The relationship between the architectural choices and the organisation’s business objectives is clear.
 • The architectural choices are in line with the business strategy and objectives.
Suggestions

Explain the basis of the architecture. Examine the existing architecture and relate choices and statements to the business strategy and goals (to the extent that this has not already been done). If such a relationship cannot be established, take a very critical look at the architectural principles and models. Frequently, choices and statements are made in the architecture without any reference to business goals and requirements. As a consequence, these choices are constantly being questioned.

Maturity level B

Architectural process is steered by the business objectives
The development of the architectural models and principles is steered by the business objectives as envisioned by the organisation. Architectural changes are triggered by change wishes that are in turn generated by (changed) business objectives. Which specific architectures are worked on is determined by the business changes that are in the pipeline.

Checkpoints
 • Architects and business representatives do not hesitate to get in touch with one another.
 • Concrete business objectives form the immediate cause for the development of the architectural models and principles.
 • When developing architectural models and principles, it is clear to what business objectives the architecture needs to contribute.
Suggestions

Set up account management for business. Initiate dialogue with business managers and their representatives, such as the information managers of the business units. This can be done by allocating business domains to the architects. The architects build up a lasting, structural relationship with their “accounts.” They come to know what is going on inside the given business domain, where the needs are and how architecture can contribute to the achievement of the business goals.

Maturity level C

Architecture is an integral part of the strategic dialogue
Thinking in terms of architecture is an integral part of the organisation. Architects are involved as a matter of course when management considers making changes. Architects and staff members responsible for business jointly participate in the Strategic Dialogue. Architecture offers concrete support within the organisation’s strategic discussions.

Checkpoints
 • If the business intends to make changes, it automatically involves architects as a partner in the discussion.
 • When giving shape to changes, the business feels supported by the architects.
 • The architects proactively bring relevant trends and developments in the market to the attention of business management .
Suggestions

Involve architecture in the pre-project phase (Strategic Dialogue). To begin with, collaborate with business management to determine what the added value of architecture has to be for the organisation. Based on this determination, establish the added value of architecture in the business discussions leading up to the initiation of projects – in formulating the business cases, for example. This added value is mostly to be found in the rapid provision of insight concerning the consequences of choices and the manner of achieving business goals.
Set up issue management. Make an agreement with the business managers that the architect team will take on the task of monitoring difficult issues. This means that the architect team will prepare and coordinate the handling and resolution of these issues with business management, and incorporate the results into policy. Of course, the resolved issues are also immediately converted into architecture.
Thinking outside in. Train the architects to think outside in, i.e. to think from the perspective of business issues instead of from the perspective of architecture. If necessary, have the architects attend relevant business courses.


4. Aansluiting op realisatie

Architectuur dient om veranderingen op zodanige wijze te sturen, dat de businessdoelen (optimaal) gerealiseerd worden. Aansluiting op het realisatietraject (programma, project, beheer, onderhoud) is daarom heel belangrijk. Of het nu gaat om proces-, organisatie- of ICT-ontwikkeling. Hoe vindt afstemming plaats tussen het architectuurproces en het realisatieproces?

Volwassenheidsniveau A

Ad hoc
Er is een bewustzijn bij projecten en functioneel/technisch beheer (onderhoud) dat er kaders zijn waarbinnen gewerkt moet worden. Her en der wordt ook vanuit projecten en onderhoud om dergelijke kaders gevraagd.

Controlepunten
 • Er zijn projecten die rekening houden met de architectuur.
 • Projecten komen wel eens met vragen over de architectuur.
 • Architecten worden wel eens betrokken bij ontwerp en bouw.
Suggesties

Rol van architectuur bespreken met projectmanagers. Bespreek met de projectmanagers wat de relatie is tussen architectuur en project, waarom architectuur belangrijk is en wat dit betekent voor de uitvoering van projecten. Laat bijvoorbeeld een architect dit bespreken op het werkoverleg van projectmanagers.
Rol van architectuur bespreken met beheerders. Bespreek met de beheerders wat de relatie is tussen architectuur en beheer, waarom architectuur belangrijk is en wat dit betekent voor de uitvoering van beheer. Laat bijvoorbeeld een architect dit bespreken op het werkoverleg van beheerders.
Betrek ontwerpers en beheerders. Betrek ontwerpers en beheerders bij het werken onder architectuur. Bijvoorbeeld door senior medewerkers te vragen deel te nemen in een architectuurwerkgroep.

Volwassenheidsniveau B

Structureel
Projecten en onderhoud worden geacht binnen de kaders van de architectuur te werken. Architectuur heeft een plek in de standaard werkwijze voor projecten en onderhoud. Architectuur wordt waar nodig toegespitst op projecten.

Controlepunten
 • Architectuur heeft een plek in het standaard ontwikkelproces.
 • Door de architecten wordt expliciet aandacht besteed aan de bruikbaarheid van de architectuur voor projecten.
 • Bij wijzigingen (onderhoud) wordt rekening gehouden met de architectuur.
Suggesties

Architectuur inbedden in projectaanpak. Veel organisaties hebben een aanpak voor projectmatig werken. Dat kan een standaardaanpak zijn als PRINCE 2, maar het kan ook een eigen werkwijze zijn die is vastgelegd in een handboek projectmatig werken. Geef architectuur een plek in deze werkwijze door het letterlijk ‘in te schrijven’ in de standaardprojectwerkwijze. De rol van architectuur wordt zo expliciet toegevoegd aan de projectaanpak.
Architectuur inbedden in beheerprocedures. Neem de rol van architectuur op in de beheerprocedures. Dat betekent bijvoorbeeld dat change requests een architectuurtoets ondergaan.

Volwassenheidsniveau C

Interactief
Er is een interactieve dialoog tussen architecten en projecten/onderhoud waarin de architecten de projecten en onderhoud ondersteunen bij het toepassen van de architectuurkaders en projecten en onderhoud terugkoppeling geven over de kwaliteit en toepasbaarheid van de architectuur.

Controlepunten
 • Er vindt op reguliere basis terugkoppeling plaats vanuit het ontwikkelproces naar het architectuurproces.
 • De architecten helpen de ontwikkelaars om de algemene architectuurprincipes toe te spitsen op hun specifieke situatie.
 • Er vindt op reguliere basis terugkoppeling plaats vanuit het beheer naar het architectuurproces.
Suggesties

Accountmanagement inrichten voor ontwikkelproces. Start een regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van het architectenteam en vertegenwoordigers van systeemontwikkeling. Het doel van dit overleg is om te komen tot een goede samenwerking tussen architecten en projecten.
Accountmanagement inrichten voor beheer. Start een regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van het architectenteam en vertegenwoordigers van beheer. Dit overleg heeft onder andere tot doel het inventariseren van de architectuurwensen vanuit beheer.
Project-start-architectuur gezamenlijk opstellen. Laat de project-start-architectuur, die een toespitsing is van de architectuur op de specifieke situatie van een project, opstellen door architecten en projectteam samen.

4. Alignment with realisation

Architecture needs to channel changes in such a way that the business goals are achieved in the most effective manner. Alignment with realisation (programmes, projects, operations, maintenance) is therefore extremely important, no matter whether it involves process, organization or IT development. How is the realisation process synchronized with the overarching architectural process?

Maturity level A

Ad hoc
There is an awareness when carrying out projects and functional/technical management (maintenance) that the staff need to work within certain boundaries. Indeed, from time to time, staff working on projects and maintenance ask for specific guidelines.

Checkpoints
 • There are projects that take the architecture into account.
 • Staff working on projects occasionally ask questions about the architecture.
 • Architects are occasionally involved in design and construction.
Suggestions

Discuss the role of architecture with project managers. With the project managers, discuss what the relationship is between architecture and projects, why architecture is important and what this means for project execution. For example, have an architect discuss this at a project managers' work meeting.
Discuss the role of architecture with maintenance. With functional/technical management, discuss what the relationship is between architecture and maintenance, why architecture is important and what this means for maintenance. For example, have an architect discuss this at a work meeting.
Involve design and operations. Involve design and maintenance in the architecture processes. One way to do this, is to invite senior employees to participate in an architecture community.

Maturity level B

Structural
Staff carrying out projects and maintenance are expected to work within the frameworks of the architecture. Architecture has a place within the organisation’s standard procedures for projects and maintenance. Where necessary, architecture is geared towards projects.

Checkpoints
 • Architecture has a place within the standard development process.
 • The architects pay specific attention to the architecture’s practical value for projects.
 • The architecture is taken into account when making changes (maintenance).
Suggestions

Embed architecture in the project method. Many organizations have a method for working on projects. This can be a standard method, such as PRINCE2, but it can also be the organisation’s own procedure as laid out in a project manual. Give architecture a place in this procedure by literally writing it into the standard project work procedure. The role of architecture is therefore explicitly added to the project method.
Embed architecture in maintenance procedures. Include the role of architecture in the description of maintenance procedures. For instance, describe how and when change requests are subjected to an architecture review.

Maturity level C

Interactive
There is an interactive dialogue between architects and the staff working on projects and maintenance, in which the architects support the projects and maintenance staff in the implementation of the architectural frameworks, and the projects and maintenance staff offer feedback regarding the quality and applicability of the architecture.

Checkpoints
 • The architectural process is regularly provided with feedback by the development process.
 • The architects help the developers to tailor the general architectural principles to their specific situation.
 • The architectural process is regularly provided with feedback by the maintenance function.
Suggestions

Set up account management for the development process. Initiate regular meetings between members of the architect team and representatives from system development. The purpose of these meetings is to ensure good collaboration between architects and projects.
Set up account management for maintenance. Initiate regular meetings between members of the architect team and representatives from functional/technical management. One purpose of these meetings is to collect the requirements on architecture from a maintenance perspective.
Collectively develop project-start architecture. Have architects and project teams together develop the project-start architecture, which is architecture focused on the situation of a specific project.


5. Relatie met bestaande situatie

Architectuur wordt vaak geassocieerd met een gewenste situatie: de zogenaamde doelsituatie. De meeste organisaties hebben echter ook te maken met een bestaande situatie, die historisch zo gegroeid is (en vaak niet onder architectuur). Het is met het oog op de toepasbaarheid van de architectuur belangrijk om te beseffen dat er een bestaande situatie is met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Als deze relatie met de bestaande situatie genegeerd wordt, bestaat het risico dat de organisatie weinig kan met de mooie toekomstbeelden van de architectuur.

Volwassenheidsniveau A

Aandacht voor bestaande situatie
De architectuur schetst niet alleen het gewenste toekomstbeeld, maar besteedt ook aandacht aan de bestaande situatie (bestaande processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur) en hoe daarmee om te gaan.

Controlepunten
 • In de architectuur wordt aandacht besteed aan de bestaande situatie (bestaande processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur).
 • Er is beleid geformuleerd met betrekking tot de bestaande situatie (bestaande processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur).
 • Er zijn richtlijnen met betrekking tot het beheer van systemen die niet passen binnen de gewenste architectuur.
Suggesties

Beleid formuleren voor bestaande situatie. Stel een levensduurverwachting op voor de bestaande processen, informatievoorziening en technische infrastructuur. Formuleer concrete richtlijnen met betrekking tot uit te faseren delen. Deze richtlijnen geven onder andere aan onder welke condities onderdelen van de bestaande situatie worden vervangen of aangepast.

Volwassenheidsniveau B

Toekomst en bestaand in samenhang
De architectuur adresseert toekomst en bestaand in samenhang. De architectuur geeft inzicht in de mogelijkheden hoe te komen van de bestaande situatie tot de gewenste situatie.

Controlepunten
 • In de architectuur wordt een relatie aangegeven tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie.
 • De architectuur geeft richtlijnen met betrekking tot migratie (hoe te komen vanuit een bestaande naar een gewenste situatie).
 • In de architectuur is duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende planningshorizons.
 • Er is een actuele beschrijving van de huidige situatie (bestaande processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur).
Suggesties

Roadmaps opstellen. Schets het pad om vanuit de bestaande situatie te komen tot de op de architectuur gebaseerde gewenste situatie. Gebruik deze roadmaps om projecten te initiëren en om projecten richting te geven.
Assetmanagement inrichten. Breng het geheel aan ICT-assets (applicaties en technische infrastructuur) in kaart en breng het onder assetmanagement. Neem hierbij zaken in beschouwing als de functionele en technische waarde van applicaties, life cycle management, kosten en gebruik. Het doel van assetmanagement is om investeringsbeslissingen in ICT-middelen weloverwogen te kunnen nemen.
Heatmaps maken. Assess de tevredenheid over de ondersteuning van de bedrijfsfuncties door processen, data en applicaties en breng dat in kaart met zogenaamde heatmaps. Met een heatmap kan middels een punten- of stoplichtwaardering worden aangegeven wat de mate van tevredenheid is over de ondersteuning van een bedrijfsfunctie op een aantal aspecten. Dat kan varieren van uitstekend tot heel slecht. Ook het belang van een bedrijfsfunctie kan in kaart worden gebracht in een heatmap. Daarmee wordt in een oogopslag duidelijk waar vanuit een assessment van de bestaande situatie de veranderprioriteit ligt.

5. Relationship to the As-Is state

Architecture is frequently associated with a desired state of affairs: the so-called to-be state. Most organizations also have to deal with an existing situation based on historical growth (frequently without architecture). In assessing the suitability of the architecture, it is important to realize that a set of circumstances already exists, which has its own range of possibilities and impossibilities. If this relationship to the as-is state is ignored, there is a danger that the organization will be able to do little with its elegantly drafted scenarios for future architecture.

Maturity level A

Attention to the As-Is state
The architecture not only outlines the desired future situation, but also pays attention to the current situation (existing processes, organisational structure, provision of information and technical infrastructure) and how to deal with it.

Checkpoints
 • The architecture pays attention to the current situation (existing processes, organisational structure, information systems and technical infrastructure).
 • Policy has been formulated with regard to the current situation (existing processes, organisational structure, information systems and technical infrastructure).
 • Guidelines have been formulated for the maintenance of systems that do not meet the requirements of the target architecture.
Suggestions

Formulate policy for as-is state. Develop a vision about the future of the current state of processes, organizational structures, information, applications and technical infrastructure. Based on this vision, formulate concrete guidelines on how to proceed. These guidelines indicate the conditions under which parts of the current state should be replaced or updated.

Maturity level B

Future and existing situations are viewed in connection
The architecture addresses the future and the present as interrelated situations. The architecture offers insight into how the organisation can proceed from the existing situation to the desired situation.

Checkpoints
 • The architecture indicates the relationship between the existing situation and the desired situation.
 • The architecture offers guidelines in the area of migration (how to proceed from an existing to a desired situation).
 • The architecture clearly distinguishes between different planning horizons.
 • There is an up-to-date description of the current situation (existing processes, organisational structure, information systems and technical infrastructure).
Suggestions

Draft a roadmap. Sketch the roadmap of migrating from the as-is to the to-be state based on architecture. Use these roadmaps to initiate projects and to provide guidelines to projects.
Set up asset management. Map out the entire set of IT assets (applications and technical infrastructure) and subject it to asset management. Take such matters into account as the functional and technical value of applications, life-cycle management, costs and use. The objective of asset management is to enable well-considered IT investment decisions.
Make heat maps. Assess how well processes, data and applications support the business functions and map this onto so-called heat maps. Using scores or colours, a heat map indicates the degree to which a business function is satisfied with the support in several areas, varying from excellent to very bad. A heat map can also show the importance of a business function. In this way, insight is given into where change is needed most.


6. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Als de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het architectuurdenken en -werken voor iedereen helder en eenduidig zijn belegd, wordt voorkomen dat discussies en meningsverschillen rondom architectuur in een vacuüm raken. Bovendien kunnen partijen dan aangesproken worden op hun eigen specifieke bijdrage aan de architectuur.

Volwassenheidsniveau A

Architectuur als product belegd
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de architectuur is belegd. Elk architectuurproduct heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor het beschreven aspect van de architectuur en die de architectuur valideert.

Controlepunten
 • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de architectuur als geheel is expliciet bij iemand in de organisatie belegd.
 • Elk architectuurproduct heeft een eigenaar (verantwoordelijk voor de inhoud).
 • De inhoud van de architectuur heeft een officiële status binnen de organisatie.
Suggesties

Architectuurmandaat halen. Vraag het topmanagement commitment uit te spreken voor het werken onder architectuur en de verantwoordelijkheid voor de architectuur expliciet toe te wijzen.
Verantwoordelijkhedenmatrix opstellen. Stel een verantwoordelijkhedenmatrix op waarin architectuur gerelateerde taken zijn uitgezet tegen de verschillende functies binnen de organisatie. Geef per taak aan wie verantwoordelijk is en wie uitvoert. Hierbij kunnen technieken als RACI (Responsible, Accountable, Consulting, Informed) of RAEW (Responsible, Authority, Expertise, Work) worden gebruikt.

Volwassenheidsniveau B

Management verantwoordelijk voor architectuurproces
Het proces om te komen tot architectuur en het gebruik van de architectuur binnen de organisatie is als verantwoordelijkheid belegd op managementniveau.

Controlepunten
 • Er is een orgaan waar besluiten over architectuur genomen kunnen worden (bijvoorbeeld een architectuurboard).
 • De verantwoordelijkheid voor het architectuurproces als geheel is expliciet bij iemand in de organisatie belegd.
Suggesties

Architectuurboard instellen. Stel, ten behoeve van het formeel goedkeuren van architectuurproducten en het bieden van een escalatieplatform in geval van afwijkingen op de architectuur, een architectuurboard in. Leden van de architectuurboard worden gezocht bij het senior management zowel vanuit de business als vanuit ICT.
Proceseigenaar voor architectuur benoemen. Beleg het eigenaarschap van het architectuurproces. De proceseigenaar van architectuur is niet alleen verantwoordelijk voor de processen waarin de architectuur wordt opgesteld, maar ook voor de afstemming met andere processen, zoals de ontwikkel- en beheerprocessen. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de effectiviteit en efficiëntie van de architectuurprocessen.

Volwassenheidsniveau C

Topmanagement verantwoordelijk voor effect van architectuur
Architectuur is opgenomen in de portefeuille van een van de topmanagers. Het effect van het werken onder architectuur wordt geëvalueerd.

Controlepunten
 • Architectuur is opgenomen in de portefeuille van een van de topmanagers.
 • Architectuur is ook de verantwoordelijkheid van het businessmanagement.
 • De verantwoordelijke voor architectuur wordt aangesproken op de mate waarin architectuur bijdraagt aan de businessdoelstellingen.
Suggesties

Eindverantwoordelijkheid voor architectuur beleggen. Zorg dat topmanagement daadwerkelijk betrokken wordt bij architectuur, met name aan de businesskant. Zorg dat de eindverantwoordelijkheid voor architectuur bij een businessmanager in portefeuille komt.

6. Responsibilities and authorities

If the roles and responsibilities concerning architectural thinking and taking action are clearly and unambiguously outlined to everyone, discussions and differences of opinion about architecture are prevented from falling into limbo. Moreover, parties can then be questioned about their own specific contribution to architecture.

Maturity level A

Responsibility for architecture as a product has been assigned
The responsibility for the architectural content has been assigned. Each architectural product has an owner who bears responsibility for the described aspect of the architecture and who will validate the architecture.

Checkpoints
 • The responsibility for the content of the architecture as a whole has been explicitly assigned to someone in the organisation.
 • Each architectural product has an owner (responsible for the content).
 • The content of the architecture has an official status within the organisation.
Suggestions

Obtain a mandate for architecture. Ask senior management to express their commitment to architectural practices and to explicitly assign the responsibility for the architecture.
Draw up a table of responsibilities. Construct a table of responsibilities in which architecture-related tasks are matched with the various functions in the organization. Indicate the person responsible for each task as well as the person who performs it. For this purpose, use such techniques as RACI (Responsible, Accountable, Consulting, Informed) or RAEW (Responsibility, Authority, Expertise, Work).

Maturity level B

Management is responsible for the architectural process
Responsibility for the architectural development process and the implementation of the architectural models and principles has been assigned at the management level within the organisation.

Checkpoints
 • The organisation has a body where decisions relating to the architecture can be taken (an architecture board, for instance).
 • The responsibility for the architectural process as a whole has been explicitly assigned to someone in the organisation
Suggestions

Set up an architecture board. Create an architecture board to formally approve architectural products and to provide an escalation platform to deal with deviations from the architecture. Members of the architectural board are to be recruited from the senior management of both business and IT.
Appoint a process owner for architecture. Assign ownership of the architectural process. The process owner of architecture is not only responsible for the processes in which architecture is developed but also for its alignment with other processes, such as the development and maintenance processes. The process owner is responsible for the effectiveness and efficiency of the architectural processes.

Maturity level C

Senior management is responsible for the effect of architecture
Architecture has been included in the portfolio of one of the members of the senior management team. The effect of having an architectural practice is evaluated.

Checkpoints
 • Architecture is included in the portfolio of one of the members of the senior management team.
 • Architecture is also the responsibility of business management.
 • The manager responsible for architecture is held accountable for the extent to which architecture contributes to the business objectives
Suggestions

Allocate final responsibility for architecture. Ensure that senior management is actually involved in architecture, especially on the business side. Ensure that the ultimate responsibility for the architecture is allocated to the portfolio of a business manager.


7. Aansluiting op veranderportfolio

Binnen een organisatie is doorgaans sprake van een (groot) aantal ontwikkelingen op allerlei gebied die min of meer gelijktijdig plaatsvinden. Sommige van deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van elkaar. Van belang is de aansluiting op het veranderportfolio, architectuur is namelijk het stuurinstrument om de inhoudelijke coördinatie van ontwikkelingen vorm te geven. Architectuur moet dan uiteraard wel hiervoor gehanteerd worden.

Volwassenheidsniveau A

Inhoudelijke sturing per project
Architectuur wordt gebruikt om projecten inhoudelijk te sturen qua afbakening en hoog niveau ontwerpkeuzes, in relatie tot andere lopende ontwikkelingen. Voordat een project wordt gestart, wordt bekeken hoe het past binnen de al lopende en geplande ontwikkelingen.

Controlepunten
 • De architectuur wordt als leidraad binnen individuele projecten gebruikt bij het maken van ontwerpkeuzen die passen bij de overige ontwikkelingen in de organisatie.
 • Architectuur wordt gebruikt om te voorkomen dat projecten werk doen dat al gedaan is.
 • Voordat een project gestart wordt, wordt gekeken hoe het inhoudelijk past binnen de al lopende en geplande ontwikkelingen.
Suggesties

Project-start-architectuur verplicht stellen. Met de project-start-architectuur wordt de architectuur toegankelijk voor projecten en kunnen projecten inhoudelijk worden gestuurd. Geen enkel project mag worden gestart zonder project-start-architectuur. In de project-start-architectuur wordt de relatie naar andere ontwikkelingen inhoudelijk geborgd.

Volwassenheidsniveau B

Inhoudelijke afstemming tussen projecten
Architectuur wordt gebruikt bij de besturing van het geheel aan projecten. Met behulp van de architectuur worden projecten afgebakend en wordt geborgd dat de resultaten van de verschillende projecten op elkaar aansluiten.

Controlepunten
 • De architectuur wordt gebruikt om integrale afstemming tussen alle lopende en geplande projecten te bewerkstelligen.
 • Architectuur wordt gebruikt om ontwikkelwerkzaamheden over projecten te verdelen.
Suggesties

Inhoudelijk projectportfoliomanagement inrichten. Als er al een vorm van projectportfoliomanagement is, vaak financieel gericht, haak dan hierop aan met een inhoudelijke architectuurcomponent. Hierbij gaat het met name om inhoudelijke afstemming tussen projecten. Gemeenschappelijke of infrastructurele componenten worden in gemeenschappelijke projecten opgepakt die opleveren aan specifieke programma’s. Om dit te kunnen vormgeven is een (rudimentaire) vorm van een overall enterprise-architectuur nodig.

Volwassenheidsniveau C

Strategisch portfoliomanagement
Op strategisch niveau wordt een enterprise-architectuur onderhouden die actief gebruikt wordt om veranderingen een plek te geven en te bundelen in een samenhangend portfolio.

Controlepunten
 • De architecten zijn betrokken bij het vanuit de strategische doelstellingen opstellen van een veranderportfolio.
Suggesties

Strategisch programmaportfoliomanagement inrichten. Richt een proces in om, samen met senior management, op basis van zowel de strategische doelstellingen als de enterprise-architectuur een samenhangend pakket van programma’s op te stellen.

7. Alignment with change portfolio

In an organization, a (large) number of developments takes place in all sorts of areas at more or less the same time. Some of these developments are interrelated. Architecture is the control instrument to make sure that the content of such developments is coordinated. Of course, architecture must then be employed for this purpose.

Maturity level A

Steering the content of individual projects
The architecture is used to enable the steering of the content of individual projects – in terms of boundaries and high-level design choices – in relation to other current developments. Before a project is started up, it is first checked how it will fit within existing and planned developments.

Checkpoints
 • The architecture is used as a guideline within individual projects for making design choices that are in line with the other developments within the organisation.
 • Architecture is used to prevent projects from carrying out work that has already been done.
 • Before a project is started up, it is first checked how it will fit within existing and planned developments.
Suggestions

Make project-start architecture mandatory. The project-start architecture makes architecture accessible to projects and makes it possible to steer their content. Not a single project is begun without project-start architecture. In the project-start architecture the relation of the project to other developments is guarded.

Maturity level B

Coordination between projects
Architecture is used in the steering of the organisation’s entire range of projects. With the help of the architecture, the organisation sets boundaries for the projects and ensures that the results of the various projects are aligned with one another.

Checkpoints
 • The architecture is used to realise integral coordination between all current and scheduled projects.
 • The architecture is used to distribute development activities among the projects.
Suggestions

Define the tasks involved in project-portfolio management. If a form of portfolio management exists, which would typically be financially oriented, introduce some architectural requirements into it. These will be specifically concerned with the coherence among projects. Collective or infrastructural elements should be included in collective projects that deliver their products to specific applications. A rudimentary form of enterprise architecture is required to give shape to such activity.

Maturity level C

Strategic portfolio management
The organisation maintains an enterprise architecture at the strategic level, which is actively used for accommodating changes and bundling them in a cohesive portfolio.

Checkpoints
 • The architects are involved in the building of a change portfolio on the basis of the strategic objectives.
Suggestions

Implement strategic program portfolio management. Implement a process in which architects assist senior management in building a coherent package of programs, based on both the strategic objectives and the enterprise architecture.


8. Bewaking

Zeggen dat er volgens de architectuur veranderd moet worden is doorgaans niet voldoende. Zonder bewakingsmechanisme zal de verleiding vaak te groot zijn om toch de weg van de minste weerstand te kiezen en de architectuur op punten te negeren.

Volwassenheidsniveau A

Reactieve bewaking
Projecten worden getoetst aan het voldoen aan architectuur.

Controlepunten
 • Er is een (informele) signalering of projecten rekening houden met de architectuur.
 • Afwijkingen op de architectuur worden geregistreerd.
Suggesties

Architectuurtoets invoeren. Neem toetsmomenten op in het systeemontwikkeltraject waarop het project wordt getoetst op voldoen aan de architectuurafspraken. Geëigende momenten hiervoor zijn, afgezien van de start van een project, de oplevering van het functioneel en technisch ontwerp en acceptatie van de businessoplossing. Als ze bestaan, sluit dan aan bij de al gangbare toetsmechanismen (reviewprocedures, go/no go momenten, voortgangrapportages). Zijn er nog geen toetsmechanismen, dan kan bijvoorbeeld het instrument van het architectuurcertificaat worden gebruikt.
Projectarchitect benoemen. Geef elk project een projectarchitect. De projectarchitect is het aanspreekpunt voor het project voor wat betreft architectuurvraagstukken.

Volwassenheidsniveau B

Pro-actieve bewaking
Er wordt actief gehandeld om te bewaken dat projecten zich aan de architectuur houden.

Controlepunten
 • Er zijn mechanismen geïmplementeerd om het voldoen aan architectuur te bewerkstelligen (bijvoorbeeld als onderdeel van het projectmanagement of in de vorm van formele reviews).
 • Er worden acties ondernomen om te zorgen dat projecten voldoen aan de architectuur (bijvoorbeeld communicatiesessies of trainingen).
 • Afwijkingen op de architectuur worden actief gemanaged (bijvoorbeeld in een architectuur board).
Suggesties

Projectbegeleiding invoeren. Laat een architect het project begeleiden vanaf de initiatie of kick-off van het project tot aan de afronding. De architect adviseert het project met betrekking tot architectuuraspecten en geeft aan hoe het project aan de architectuur kan voldoen. De uiteindelijke projectbesluiten worden door projectmanager en opdrachtgever genomen (wel met een escalatiemechanisme ingeval van afwijkingen van de architectuur die ongemotiveerd zijn of met grote risico’s gepaard gaan). Projectbegeleiding kan project voor project worden ingevoerd, startend met de meest strategische projecten.
Afwijkingenregistratie voeren. Houd een afwijkingenregistratie bij waarin over de projecten heen alle architectuurafwijkingen worden bijgehouden en zet deze lijst regelmatig op de agenda van bijvoorbeeld een architectuurboard.

Volwassenheidsniveau C

Ingebedde bewaking
Het voldoen aan de architectuur is een standaardonderdeel van het uitvoeren van projecten en volledig ingebed in de werkwijze.

Controlepunten
 • Het voldoen aan de architectuur is onderdeel van de projectopdracht.
 • Het voldoen aan de architectuur is een vanzelfsprekendheid voor projecten.
 • Er zijn processen ingericht om in incidentele gevallen bewust en beheerst niet onder architectuur te ontwikkelen.
Suggesties

Bewaking architectuur inbedden in projectaanpak. Maak het voldoen aan de architectuur een standaardonderdeel van de projectaanpak. Veel organisaties hebben een standaardprojectaanpak zoals PRINCE 2. Geef de manier waarop wordt bewaakt of aan de architectuur wordt voldaan een plek in deze projectaanpak. Maak het voldoende rekening houden met de architectuur onderdeel van de criteria voor décharge.
Bewaking architectuur opnemen in planning- en controlcyclus. Neem de bewaking van architectuur op in de planning- en controlcyclus van de organisatie. Dat betekent dat het voldoen aan de architectuur wordt meegenomen bij het toetsen van de jaarplannen. In de praktijk gebeurt dit veelal door betrokkenheid van een vertegenwoordiger van het architectenteam bij de evaluatie (controllinggesprekken) van de jaarplannen.

8. Monitoring

It is generally insufficient to just state that projects must comply with the architecture. Without a control mechanism, the temptation will be too great to choose the path of least resistance and to ignore the architecture at certain points.

Maturity level A

Reactive monitoring
Projects are assessed with regard to their compliance with the requirements set by architecture.

Checkpoints
 • Whether projects take the architecture into account is noticed.
 • Deviations from the architecture are recorded.
Suggestions

Implement an Architectural Review. Schedule testing at points along the system development trajectory and test a project for compliance with architectural prescriptions. In addition to testing at the start of the project, test at other appropriate moments, like the delivery of the functional and technical design and the acceptance of the business solution. Link up with any feedback or check mechanisms that may already exist (review procedures, go/no go moments, progress reports) If there are no check mechanisms in place, an instrument such as an architecture certificate may be used.
Assign a project architect. Assign a project architect to each project. The project architect is the primary contact for the project regarding architectural issues.

Maturity level B

Proactive monitoring
The organisation takes active measures to monitor projects’ compliance with the architecture.

Checkpoints
 • Mechanisms are in place to stimulate compliance with the architecture (e.g. as part of the project management method or by way of formal reviews).
 • Actions are taken to ensure that projects satisfy the requirements of the architecture (e.g. communication sessions or trainings).
 • Deviations from the architecture are actively managed (e.g. in an architecture board).
Suggestions

Implement project assistance. Have an architect assist a project from its initiation or kick-off to its completion. The architect advises the project about architectural concerns and indicates how the project can comply with the architecture. Ultimately, the project decisions are made by the project manager and sponsor (with a mechanism to alert the project architect of risky or unintentional deviations from the architecture). Project assistance can be implemented project by project, beginning with the most strategic projects.
Implement a deviation registration. Maintain a general record over all projects of all deviations from the architecture. Put this deviation registration on the agenda of the architectural board regularly.

Maturity level C

Fully incorporated monitoring
Compliance with the requirements set by the architecture is a standard feature of a project’s execution and is fully incorporated in the procedure.

Checkpoints
 • Architectural compliance is part of the project assignment.
 • Architectural compliance is a matter of course in a project.
 • There are processes in place for the conscious and controlled exemption – in incidental cases – of projects from the need to comply with the architecture.
Suggestions

Embed the monitoring of architecture compliance in the project method. Make compliance with architecture a standard component of the project method. Many organizations have a standard method, such as PRINCE2. Indicate how monitoring compliance with architecture is incorporated into the project method. Make compliance with the architecture one of the criteria for project decharge.
Embed the monitoring of architecture compliance in the planning and control cycle. Include architecture compliance in the review of annual plans. This can be implemented by having a representative of the architectural team participate in the yearly control review sessions of the annual plans.


9. Expliciete kwaliteitstoetsing

Uiteraard is ook de kwaliteit van de architectuur van belang voor het succes van het werken onder architectuur. Kwaliteitsborging heeft tot doel deze kwaliteit te garanderen.

Volwassenheidsniveau A

Expliciete kwaliteitstoetsing
Opgestelde architecturen worden zo goed mogelijk op kwaliteit gecontroleerd. Ze worden onderworpen aan de vraag of de gemaakte keuzes passen bij de strategie en de businessdoelen van de organisatie en inderdaad zullen leiden tot de beoogde voordelen.

Controlepunten
 • Er worden pogingen ondernomen de architectuur op enigerlei wijze te toetsen op kwaliteit.
 • Er zijn kwaliteitsnormen voor architectuur benoemd.
Suggesties

Reviewprocedure architectuur inrichten. Richt een reviewprocedure voor architectuur in die ervoor zorgt dat architectuurproducten gereviewed worden door alle relevante stakeholders binnen de organisatie. In een reviewmatrix kan vooraf worden vastgelegd welke partijen welke architectuurproducten moeten reviewen.
Kwaliteitscriteria opstellen. Stel een lijst met belangrijkste criteria op waaraan een architectuurproduct moet voldoen.

Volwassenheidsniveau B

Kwaliteitsproces ingericht
Er is een proces ingericht om de kwaliteit van de architectuur te borgen.

Controlepunten
 • Er is structurele aandacht voor de kwaliteit van de architectuur.
 • Er is een kwaliteitsprogramma voor architectuur.
Suggesties

Architectuur auditen. Stel vast aan welke kwaliteitseisen de architectuur (zowel qua proces als inhoud) moet voldoen. Laat regelmatig audits uitvoeren om te toetsen of aan deze eisen wordt voldaan.

Volwassenheidsniveau C

Ingebed kwaliteitsbeleid
De borging van de kwaliteit van het werken onder architectuur is onderdeel van een integraal kwaliteitsbeleid op organisatieniveau.

Controlepunten
 • De kwaliteit van architectuur is onderdeel van een overkoepelend kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.
 • Er is structurele aandacht voor het effect van het werken onder architectuur (bijvoorbeeld in hoeverre het werken onder architectuur bijdraagt aan het bereiken van strategische en businessdoelen).
 • In het kwaliteitsdenken over architectuur wordt de relatie van architectuur met de andere processen binnen de organisatie meegenomen (zoals strategievormingsprocessen, ontwikkelprocessen en door bijvoorbeeld de borging te beleggen bij een auditdienst).
 • Achteraf is, aan de hand van registraties, na te gaan hoe de borging van de kwaliteit van de architectuur heeft plaatsgevonden.
Suggesties

Architectuurprocessen opnemen in kwaliteitssysteem. Neem de architectuurprocessen op in het overall kwaliteitssysteem van de organisatie. Is er geen overall kwaliteitssysteem, dan kan het architectuurproces wellicht als pilot dienen om een dergelijk systeem op te zetten. Doel van het kwaliteitssysteem is het architectuurproces structureel te evalueren en verbeteren.

9. Quality assurance

Obviously, the successful employment of the architecture depends upon its quality. The goal of quality assurance is to ensure such quality.

Maturity level A

Explicit quality review
The architectural models and principles are checked as effectively as possible with regard to quality. It is determined whether the decisions made are in line with the organisation’s strategy and business objectives and will indeed yield the intended advantages.

Checkpoints
 • Attempts are made to review the architectural models and principles in some way or other with regard to quality.
 • Quality standards have been formulated for the architecture.
Suggestions

Establish an Architectural Review procedure. Set up a review procedure to ensure that architectural products are reviewed by all the relevant stakeholders in the organisation. Using a review matrix, it is possible to establish in advance the parties who should review architectural products.
Formulate quality criteria. Establish a list of the most important criteria for architectural products.

Maturity level B

Quality assurance process has been set up
A process has been set up to guarantee the quality of the architecture.

Checkpoints
 • The organisation pays structural attention to the quality of the architecture.
 • The organisation has set up a quality assurance programme for the architecture.
Suggestions

Audit architecture. Establish the quality requirements that the architecture must satisfy (both in terms of its process and content). Have audits regularly conducted in order to ascertain whether these requirements have been satisfied.

Maturity level C

Fully incorporated quality assurance policy
Quality assurance for the architectural processes and products is part of an integral quality policy at the organisational level.

Checkpoints
 • The quality of the architecture is part of a general organisation-wide quality assurance policy.
 • The organisation pays structural attention to the effect of the architectural practice (examining, for example, to which extent having an architectural practice contributes to the achievement of its strategic and business objectives).
 • When thinking about architecture in terms of quality, the relationship between architecture and the other processes within the organisation is taken into account (e.g. strategy formation processes, development processes and by assigning responsibility for the quality assurance to an audit service).
 • Afterwards, it is possible to determine on the basis of registrations how the assurance of the architectural quality took place.
Suggestions

Include architectural processes in the quality system. Include architectural processes in the organization’s overall quality system. If there is no overall quality system, the architecture process can perhaps be used as a pilot to set up such a system. The objective of the quality system is to structurally evaluate and improve the architectural process.


10. Beheer architectuurproces

Zoals elk proces moet ook het architectuurproces beheerd worden. Alleen dan kan bewaakt worden dat het een effectief en efficiënt proces wordt en blijft. Beheer van het architectuurproces betekent dat de cyclus evalueren, formuleren verbeterpunten, en uitvoeren, periodiek doorlopen wordt.

Volwassenheidsniveau A

Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd
Er is het besef dat het architectuurproces beheerd moet worden.

Controlepunten
 • Het architectuurproces is beschreven.
 • Het architectuurproces is bekend in de organisatie.
 • Er wordt wel eens gecontroleerd of het architectuurproces nog voldoet.
Suggesties

Assessment uitvoeren. Voer een assessment uit van de huidige stand van zaken van het architectuurproces. Hiervoor kan de architectuurvolwassenheidsmatrix worden gebruikt.
Architectuurprocessen beschrijven. Beschrijf de architectuurprocessen, zoals het opstellen en onderhouden van architectuur, de formalisatie van architectuurproducten, de rol van architectuur in projecten en bij beheer en de rol van architectuur in de pre-projectfase. Communiceer dit.

Volwassenheidsniveau B

Er zijn beheerprocedures ingericht
Er zijn procedures ingericht om het architectuurproces te onderhouden.

Controlepunten
 • Er zijn beheerprocedures ingericht voor het architectuurproces.
 • Het beheer van het architectuurproces is belegd in de organisatie.
 • Aanpassingen in het architectuurproces worden direct naar belanghebbenden gecommuniceerd.
Suggesties

Beheerprocedure voor architectuurproces inrichten. Richt procedures in om met aanpassingen aan het architectuurproces om te gaan. Het doel hiervan is om het architectuurproces actief te onderhouden en up-to-date te houden.

Volwassenheidsniveau C

Continue procesverbetering
Het architectuurproces wordt regelmatig onder de loep genomen. Op basis van de bevindingen worden verbeteringen doorgevoerd.

Controlepunten
 • Het architectuurproces wordt volgens een vaste cyclus geëvalueerd.
 • Er is een mechanisme ingesteld voor het indienen van verbetervoorstellen voor het architectuurproces.
 • Verbetervoorstellen leiden ook regelmatig tot daadwerkelijke aanpassingen in het architectuurproces.
Suggesties

Assessment- en verbetercyclus invoeren. Richt een systematiek in waarbij regelmatig assessments op het architectuurproces worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de hieruit voortvloeiende verbetervoorstellen, alsook de incidentele verbetervoorstellen, op een standaardmanier worden beoordeeld en leiden tot de benodigde wijzigingen in het architectuurproces. Publiceer, communiceer en implementeer deze aanpassingen.

10. Management of the architectural process

As with any process, the architectural process needs to be managed. Only then can the organisation ensure that the process is – and remains – effective and efficient. Managing the architectural process means periodically completing the cycle ‘evaluation, formulation of points for improvement, execution’.

Maturity level A

Management is incidentally executed
There is an awareness that the architectural process needs to be managed.

Checkpoints
 • The architectural process has been described.
 • The organisation is acquainted with the architectural process.
 • It is occasionally checked whether the architectural process still meets the organisation’s needs.
Suggestions

Conduct an assessment. Conduct an assessment of the current state of affairs in the architectural process. The Architecture Maturity Matrix can be used for this purpose.
Describe the architectural processes. Describe the architectural processes, such as the establishment and maintenance of architecture, the formalization of architectural products, the role of architecture in projects and maintenance, and the role of architecture in the pre-project phase. Communicate this.

Maturity level B

Management procedures have been set up
The organisation has formulated procedures to maintain the architectural process.

Checkpoints
 • Management procedures have been set up for the architectural process.
 • Responsibility for the management of the architectural process has been assigned within the organisation.
 • Changes in the architectural process are immediately communicated to the relevant stakeholders.
Suggestions

Establish a maintenance procedure for the architectural process. Establish procedures to deal with changes to the architectural process. The aim of these is to actively maintain the architectural process and to keep it up to date.

Maturity level C

Continuous process improvement
The organisation regularly scrutinises the architectural process. It implements improvements on the basis of its findings.

Checkpoints
 • The architectural process is evaluated according to a regular cycle.
 • A mechanism has been introduced for the submission of improvement proposals for the architectural process.
 • Improvement proposals regularly result in actual modifications to the architectural process.
Suggestions

Implement assessment and improvement cycle. Establish a system in which assessments of the architectural process are regularly made. Ensure that the resulting proposals for improvement, along with any other suggestions for improvement that may occasionally arise, are evaluated according to a standard procedure and result in the necessary changes to the architectural process. Publish, communicate and implement these modifications.


11. Beheer architectuurproducten

Het is niet voldoende om architectuurproducten (zoals standaarden, richtlijnen en modellen) op te leveren, ze moeten ook beheerd worden. Beheer van architectuurproducten betekent dat er, wanneer nodig, updates worden gemaakt en dat verouderde producten worden verwijderd. Actief beheer zorgt ervoor dat de architectuur op elk moment up-to-date en bruikbaar is.

Volwassenheidsniveau A

Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd
Op gezette tijden wordt bekeken of de architecturen nog steeds up-to-date zijn. Blijkt dat niet meer het geval te zijn, dan wordt een onderhoudsslag uitgevoerd.

Controlepunten
 • Er wordt wel eens gecontroleerd of de architectuur nog up-to-date is.
 • Verouderde onderdelen worden uit de architectuur verwijderd.
 • Er wordt wel eens een nieuwe versie van de architectuur gepubliceerd.
Suggesties

Update architectuur. Neem de bestaande architecturen onder de loep: zijn de principes en modellen nog actueel, zijn er geen onderlinge tegenstrijdigheden? Stel daarbij steeds de vraag of de architectuur nog een actueel businessdoel dient. Verwijder verouderde en overbodig geworden gedeeltes en pas de architectuur aan aan de huidige eisen.

Volwassenheidsniveau B

Er zijn beheerprocedures ingericht
Er zijn procedures ingericht om de architectuurproducten actueel te houden.

Controlepunten
 • Er is een beheerprocedure ingericht voor architectuurproducten.
 • Er is een procedure om met wijzigingsvoorstellen op architectuurproducten om te gaan.
 • Beheer van de architectuurproducten is opgenomen in het takenpakket van de architect.
 • Aanpassingen in de architectuur worden direct naar alle belanghebbenden gecommuniceerd.
Suggesties

Beheerprocedure voor architectuurproducten inrichten. Richt procedures in om met aanpassingen aan de architectuur om te gaan (change management) en om architecturen een plek te geven in het totale pakket aan architecturen en dit totaal consistent te houden. Doel is de architectuur als geheel actief te onderhouden en up-to-date te houden.

Volwassenheidsniveau C

Er is beheerbeleid
Er is beleid geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop architectuurproducten worden beheerd. Dit beleid is gebaseerd op een visie op de borging van architectuurproducten.

Controlepunten
 • Er is beleid met betrekking tot de wijze waarop de architectuur wordt beheerd.
 • Er wordt gedifferentieerd in de wijze waarop de verschillende onderdelen van de architectuur worden beheerd.
Suggesties

Beheerbeleid opstellen. Stel beleid op hoe met het beheer van de verschillende architecturen wordt omgegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedifferentieerd in welke architecturen actief worden onderhouden en wanneer en door wie.

11. Management of the architectural products

It is not enough for an organisation to simply develop architectural products such as standards, guidelines and models; it also needs to manage them. The management of architectural products means making updates where necessary and discarding obsolete products. Active management will ensure that the architecture is up to date and useful at any given moment.

Maturity level A

Management is incidentally executed
At fixed times, the organisation checks whether its architectural models and principles are still up to date. If this proves not to be the case, the organisation carries out a maintenance drive.

Checkpoints
 • It is occasionally checked whether the architecture is still up to date.
 • Outdated components are removed from the architecture.
 • A new version of the architecture is published from time to time.
Suggestions

Update the architecture. Examine the existing architectures. Are the principles and models still valid? Are there any inconsistencies? In making these evaluations, constantly ask whether the architecture continues to serve the current business goals. Eliminate any elements that have become outdated or redundant, and adjust the architecture to meet current requirements.

Maturity level B

Management procedures have been set up
Procedures have been set up to ensure that the architectural products remain up to date.

Checkpoints
 • A management procedure has been formulated for architectural products.
 • The organisation has a procedure for dealing with change proposals for architectural products.
 • Management of the architectural products has been included in the architect’s job responsibilities.
 • Changes to the architecture are immediately communicated to all relevant stakeholders.
Suggestions

Establish a maintenance procedure for architectural products. Establish procedures for making changes to architecture (change management), for including architectural artifacts in the total architectural package and for maintaining the consistency of this totality. The aim is to actively maintain the architecture as a whole and to keep it up to date.

Maturity level C

Presence of a management policy
The organisation has formulated a policy outlining how architectural products are to be managed. This policy is based on a clear vision regarding the integration of architectural products.

Checkpoints
 • There is policy in place outlining the management of the architecture.
 • The organisation differentiates between how different components of the architecture are managed.
Suggestions

Develop a maintenance policy. Formulate a policy indicating how the maintenance of the various architectures is to be handled. This can, for example, indicate the architectures that are actively maintained, the times when such maintenance occurs and the individual(s) who perform(s) it.


12. Commitment en motivatie

Commitment en motivatie van het management zijn belangrijke factoren bij het succesvol maken en gebruiken van architectuur. Business- en ICT-management zijn met name belangrijk in de voorwaardenscheppende sfeer. Het architectuurproces krijgt dan voldoende tijd, geld, middelen én aandacht en de architectuurproducten (architectuurprincipes en -modellen) worden gedragen door het management. De houding en uitstraling van het management met betrekking tot architectuur is zeer bepalend voor het gedrag van de rest van de organisatie.

Volwassenheidsniveau A

Toewijzing van budget en tijd
Er is structureel geld en tijd vrijgemaakt om architectuur te bedrijven.

Controlepunten
 • Architectuur wordt door het ICT management gezien als belangrijk.
 • Er wordt structureel budget en tijd gealloceerd voor architectuur.
Suggesties

Architectuur onder aandacht van management brengen. Bespreek met het management de toegevoegde waarde van architectuur voor de organisatie. Maak duidelijk wat die toegevoegde waarde concreet is voor de organisatie. Probeer daar zo specifiek mogelijk in te zijn. Vraag aan het management het belang van architectuur uit te dragen in woord en gedrag.
Budget verkrijgen. Maak budget vrij om de architectenrol te kunnen invullen. Dit kan door deze rol expliciet op te nemen in jaarplannen of budgetvoorstellen en daarvoor uren en/of geld te claimen.

Volwassenheidsniveau B

Architectuur erkend als management instrument
Het management erkent en draagt uit dat architectuur een onlosmakelijk onderdeel is van het besturen en uitvoeren van veranderingen.

Controlepunten
 • Het business- en ICT-management draagt uit dat architectuur een onlosmakelijk onderdeel is van business- en ICT-projecten.
 • Het management stuurt op tijd, geld en kwaliteit, waarbij het voldoen aan architectuur als wezenlijk kwaliteitsaspect wordt gezien.
Suggesties

Architectuur door management laten uitdragen. Evalueer met het management de toegevoegde waarde van architectuur en spreek met ze af dat zij het belang van architectuur uitdragen.
Voldoen aan architectuur opnemen in projectopdracht. Maak het voldoen aan de architectuur standaardonderdeel van de projectopdracht. Waar de projectaanpak beschrijft hoe een project wordt uitgevoerd, beschrijft de projectopdracht wat het resultaat is van het project.

Volwassenheidsniveau C

Architectuur erkend als strategisch
Er is bij het management van de organisatie het brede besef dat architectuur van strategisch belang is en dat continue aandacht voor de kwaliteit van het werken onder architectuur gerechtvaardigd is.

Controlepunten
 • Architecten worden gesteund door het management om het architectuurproces continu te verbeteren.
 • Architectuur wordt door het algemeen management als strategisch beschouwd.
Suggesties

Organisatie betrekken bij verbetertrajecten. Voer verbetertrajecten met betrekking tot het architectuurproces niet in isolement uit, maar betrek de organisatie er bij. Maak duidelijk dat architectuur alleen toegevoegde waarde heeft als het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

12. Commitment and motivation

Strong commitment and motivation on the part of the management are major factors in the successful development and implementation of architecture. The business and IT management teams play a particularly important role when it comes to creating the preconditions for architecture. If management is sincerely interested in the architectural process, this process will receive sufficient time, budget, resources and attention and the architectural products (architectural principles and models) will enjoy the management’s support. The management’s actual and perceived attitudes to architecture determine to a very large extent the behaviour of the rest of the organisation.

Maturity level A

Allocation of budget and time
The organisation has structurally reserved time and money for the architectural process.

Checkpoints
 • Architecture is viewed as an important issue by the IT management.
 • Budget and time are structurally allocated to architecture.
Suggestions

Bring architecture to the attention of management. Discuss with management the value that architecture adds to the organization. Make this value as specific as possible. Ask management to widely acknowledge architecture’s value in both words and actions.
Obtain a budget. Make a budget available for architectural work. This can be done by explicitly including the role of architecture in annual plans or budget proposals or by earmarking time and/or money for it.

Maturity level B

Architecture is acknowledged as a management instrument
Management recognises and promotes architecture as an inextricable part of the management and execution of changes.

Checkpoints
 • Business and IT management promote architecture as an inextricable component of business and IT projects.
 • Management bases its policies on time, money and quality considerations, in which compliance with architectural requirements is viewed as an essential aspect of quality.
Suggestions

Have management make the case for architecture. Together with management, evaluate the value added by architecture and commit managers to the open support of it.
Include compliance with architecture in the project assignment. Make compliance with architecture a standard component of the project assignment. While the project method describes how a project is executed, the project assignment indicates what the results of the project are to be.

Maturity level C

Architecture is acknowledged as a strategic issue
There is widespread awareness within the organisation’s management team that architecture is of strategic importance and that it is justified to pay constant attention to the quality of the architectural practice.

Checkpoints
 • Architects are supported by management in the ongoing improvement of the architectural process.
 • Architecture is viewed by general management as a strategic issue.
Suggestions

Involve the organisation in the improvement trajectory. Do not undertake a series of improvements on your own but involve the rest if the organization in the process. Make clear that architecture can only add value if it is a shared responsibility.


13. Invulling architectuurrol

Het vak van architect is veeleisend. Een architect dient niet alleen te beschikken over vaardigheden om architecturen te ontwikkelen, maar ook kennis en begrip te hebben van procesontwikkeling, systeemontwikkeling en infrastructuren. En alsof dat al niet genoeg is worden aan de sociale en managementvaardigheden van architecten hoge eisen gesteld. Voor het verkrijgen van deze kennis en vaardigheden zijn opleidingen nodig. Invulling architectuurrol is dan ook een belangrijk aandachtsgebied.

Volwassenheidsniveau A

Rol onderkend
De rol van architect is onderkend binnen de organisatie.

Controlepunten
 • Binnen de organisatie bestaat de rol van architect.
 • De architecten kunnen de toegevoegde waarde van architectuur voor de organisatie uitleggen.
Suggesties

Architectenteam inrichten. Ken een aantal medewerkers de rol van architect toe, al dan niet full time. Stelregel bij part time architecten is dat ze minimaal 16 uur per week besteden aan architectuuractiviteiten. Indien wenselijk kunnen de architecten begeleid worden door ervaren architecten van buiten, middels coaching en/of opleiding.
Elevator pitch oefenen. Train met de architecten het kort, bondig en doelgericht communiceren. Oefen het van buiten naar binnen denken, en laat dat terug komen in de wijze van communiceren.

Volwassenheidsniveau B

Rol ingevuld
De taken en verantwoordelijkheden van de architect zijn duidelijk omschreven. De vereiste basiskennis en -vaardigheden zijn aanwezig.

Controlepunten
 • De taken en verantwoordelijkheden van de architect zijn vastgelegd.
 • De architecten hebben de vereiste kennis.
 • De architecten hebben de vereiste vaardigheden.
Suggesties

Coaching organiseren. Zoek waar nodig begeleiding voor de eigen architecten door ervaren architecten van buiten. Zorg dat daarbij voldoende aandacht is voor de soft skills.
Architectenrol helder maken. Maak de taken en verantwoordelijkheden van een architect helder en zorg dat deze rol onderschreven wordt op managementniveau. Vaak is niet helemaal duidelijk wat van een architect verwacht mag worden, of passen de beelden van de architecten zelf niet bij de verwachtingen van de organisatie. Dat soort situaties leidt al gauw tot teleurgestelde verwachtingen en, daarmee, ineffectiviteit.
Dienstencatalogus opstellen. Stel, om aan de organisatie duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van het architectenteam en welke diensten het levert aan de organisatie, een dienstencatalogus op van het architectenteam.

Volwassenheidsniveau C

Rol ondersteund
De architect krijgt ondersteuning bij het uitvoeren van zijn taken en verantwoordelijkheden door opleiding, tools en een platform om best practices uit te wisselen.

Controlepunten
 • De architecten worden ondersteund met methoden en tools.
 • Er zijn opleidingen voor architecten gedefinieerd.
 • Het uitwisselen van best practices wordt ondersteund.
Suggesties

Architectenrol professionaliseren. Schep een klimaat van professionalisering: architecten krijgen de beschikking over de hulpmiddelen die ze nodig hebben, de uitwisseling van best practices wordt gefaciliteerd, er worden opleidingen of coaching geregeld. Kortom, architectuur wordt gezien als een vak dat de moeite waard is om aandacht aan te besteden en te ontwikkelen.

Volwassenheidsniveau D

Rol gewaardeerd
De rol van architect wordt gewaardeerd en erkend. Medewerkers kunnen in architectuur carrière maken.

Controlepunten
 • Er is een opleidingsplan voor architecten.
 • Er is een carrièrepad voor architecten.
Suggesties

Architectenrol belonen. Geef architecten een carrièrepad: ze krijgen de kans zich te onderscheiden, ze kunnen zich certificeren, ze kunnen carrière maken (met bijbehorende beloning), ze worden gefaciliteerd bij het zoeken naar mogelijkheden voor en het volgen van permanente educatie.

13. Implementation of the architectural role

The architect’s job is extremely demanding. Architects not only need to have the skills required for developing architectural models and principles, but also knowledge of and insight into process development, systems development and infrastructures. In addition, heavy demands are made on the architects’ social and management skills. Study programmes play a vital role in acquiring this knowledge and these skills. The development of the architectural role is consequently an important focus area.

Maturity level A

Role has been recognised
The architect’s role has been recognised within the organisation.

Checkpoints
 • The role of architect exists within the organisation.
 • The architects can explain the architecture’s added value for the organisation.
Suggestions

Set up an architect team. Assign a number of employees the role of architect, whether or not on a full-time basis. Adopt a principle requiring part-time architects to spend a minimum of 16 hours a week on architectural activities. If desired, the architects can be coached by experienced architects from outside the organization, either individually or in group training sessions.
Practice the elevator pitch. Train the architects in effective communication. Coach the architects in thinking outside in and translate this to their way of communicating.

Maturity level B

Role has been detailed
The tasks and responsibilities of the architect have been clearly described. The architect has the required basic knowledge and skills.

Checkpoints
 • The architects’s tasks and responsibilities have been laid down.
 • The architects have the required knowledge.
 • The architects have the required skills.
Suggestions

Provide coaching. If necessary, provide coaching for the architects by experienced architects from outside. Make sure sufficient attention is paid to soft skills.
Clarify the role of the architect. Make the architect’s tasks and responsibilities explicit and ensure that this role is approved at the management level. Often it is not clear to the organisation what to expect from the architects. Also, the ideas of the architects may differ from the expectations of the organisation. This kind of situation may easily lead to disappointment and ineffectiveness.
Draft a service catalogue. To make the added value of the architect team clear to the organization and to indicate the services that architects provide to the organization, compile a service catalogue for the team.

Maturity level C

Role is supported
The architect is supported in the performance of his/her tasks and responsibilities with training programmes, tools and a platform that allows for the exchange of best practices.

Checkpoints
 • The architect is supported with methods and tools.
 • Training programmes have been defined for the architects.
 • The exchange of best practices is supported.
Suggestions

Professionalize the role of the architect. Create an environment that nurtures and promotes professionalism. Architects have the resources that they need, the exchange of best practices is facilitated and training or coaching is provided. In short, architecture is looked upon as a discipline that is worthy of attention and further development.

Maturity level D

Role is appreciated
The architect’s role is appreciated and acknowledged. Employees are able to make a career for themselves in architecture.

Checkpoints
 • The organisation has an educational plan for architects.
 • The organisation has a career path for architects.
Suggestions

Remunerate the architect and recognize the role of the architect. Provide architects with a career path and give them the opportunity to distinguish themselves. Enable them to become certified and to make a career of architecture (with appropriate remuneration). Facilitate their ongoing education.


14. Architectuurmethode

Voor het ontwikkelen van architecturen wordt een bepaalde methode of werkwijze gevolgd met activiteiten, technieken, tools en producten (deliverables). Belangrijk hierbij is dat de gevolgde methode (of methoden) aansluit bij de cultuur en werkwijze van de organisatie en de daarbij horende aanpak rond architectuur. Daarbij helpt het als de architecten allen dezelfde methode(n) hanteren.

Volwassenheidsniveau A

Ad hoc
Er worden architectuurmethoden op onderdelen toegepast, maar het is nog niet een integrale aanpak die door alle architecten gedeeld wordt.

Controlepunten
 • De architecten hanteren bepaalde architectuurbeschrijvingsconventies.
 • Er is een beeld bij de architecten uit welke onderdelen de architectuur moet bestaan.
Suggesties

Aanpak in plan van aanpak vastleggen. Neem de aanpak voor het opstellen van een architectuur op in een plan van aanpak. De aanpak beschrijft welke resultaten wordt opgeleverd en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Beschrijf de resultaten zo nauwkeurig mogelijk: maak waar nodig onderscheid naar aspecten (zoals processen, gegevens, applicaties), naar vorm (principes, beleidslijnen, modellen) en/of naar invalshoek (enterprise-architectuur, domeinarchitectuur, project-start-architectuur).
Kennisuitwisseling faciliteren. Zorg dat de architecten makkelijk kennis kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld door elkaars resultaten makkelijk te kunnen inzien en door onderlinge interactie makkelijk te maken. Bouw bewust aan een architectuur community.

Volwassenheidsniveau B

Structureel
Er is een samenhangende architectuurmethode die door alle architecten gedeeld wordt. De methode is gebaseerd op een raamwerk of model.

Controlepunten
 • Er is een gedeelde architectuurmethode binnen de organisatie.
 • Bij het opstellen van een architectuur wordt de voorgeschreven architectuurmethode op hoofdlijnen gevolgd.
 • Bij het opstellen van een architectuur worden de eventuele afwijkingen op de voorgeschreven architectuurmethode beargumenteerd en gedocumenteerd.
Suggesties

Architectuurmethode invoeren. Voer een organisatiebrede architectuurmethode in. Dat wil zeggen dat er afspraken worden gemaakt over welke architecturen onderscheiden worden, hoe die architecturen worden vastgelegd en hoe ze tot stand komen. Er kan gekozen worden voor een standaard modelleertaal of de architecten kunnen hun eigen conventies afspreken op basis van goede eigen voorbeelden.

Volwassenheidsniveau C

Ingebed
De gevolgde architectuurmethode is ingebed in de veranderprocessen van de organisatie. Er worden stakeholder views onderscheiden.

Controlepunten
 • In de architectuurmethode worden gezichtspunten onderscheiden voor het beschrijven van de architectuur voor verschillende stakeholders.
 • In de architectuurmethode wordt een relatie gelegd naar de veranderprocessen van de organisatie.
Suggesties

Architectuuraanpak integreren. Zorg dat de gevolgde architectuuraanpak niet een losstaand iets is, maar is ingebed in de veranderprocessen van de organisatie. Sluit aan bij bestaande conventies, maak gebruik van al bestaande deliverables en mijlpalen en/of sluit daar bij aan.

14. Architectural method

To develop architectures, the organisation has adopted a certain method or procedure that involves specific activities, techniques, tools and products (deliverables). It is important in this context that the adopted method or methods connect to the organisation’s culture and procedures and the associated approach to architecture. It is helpful in this context when the architects all use the same method or methods.

Maturity level A

Ad hoc
Specific architectural methods are used in specific cases, but do not yet constitute an integral approach that is shared by all architects.

Checkpoints
 • The architects have adopted certain conventions for describing architecture.
 • The architects have a good idea of which components the architecture should contain.
Suggestions

Establish a method in an architectural Project Plan. Define the method for developing architecture in an architectural Project Plan. The method describes the results that will be delivered and the activities required for this purpose. Describe the results as accurately as possible. Make distinctions among the various aspects (for example: processes, data, applications), forms (principle, policy directives, models) and/or perspectives (enterprise architecture, domain architecture, project-start architecture).‧Facilitate knowledge exchange. Provide facilities for the architects to exchange knowledge, for instance by making it possible to access each others results and by providing opportunities for interaction. Build an architectural community. ‧

Maturity level B

Structural
There is a cohesive architectural method that has been adopted by all architects. This method is based on a framework or model.

Checkpoints
 • There is a shared architectural method within the organisation.
 • The basic ideas of the prescribed architectural method are adhered to when developing architectural models and principles.
 • During the development of architectural models and principles, possible deviations from the prescribed architectural method are substantiated and documented.
Suggestions

Implement an architectural method. Implement an organization-wide architectural method. This means that agreements are reached on the ways of differentiating architectures, the manner in which architectures are documented and how they are developed. The architects can opt for a standard modelling language or they can establish their own conventions based on proven examples.

Maturity level C

Fully incorporated
The adopted architectural method is incorporated in the organisation’s change processes. The organisation distinguishes between different stakeholder views.

Checkpoints
 • The architectural method distinguishes a variety of perspectives for describing the architecture to different stakeholders.
 • The architectural method establishes a relationship between the architecture and the organisation’s change processes.
Suggestions

Integrate the architectural method. Ensure that the architectural method adopted is not isolated, but is embedded in the change processes of the organisation. Align with existing conventions, make use of existing deliverables and milestones.


15. Interactie en samenwerking

Om architectuur effectief te laten zijn, moet het iets zijn van de organisatie, niet alleen van de architecten. Oftewel, alle belanghebbenden bij architectuur moeten op de juiste wijze betrokken zijn bij het werken onder architectuur. Dit vergt interactie en samenwerking op verschillende fronten en tussen verschillende belanghebbenden.

Volwassenheidsniveau A

Samenwerking tussen architecten
De architecten vormen virtueel één team, wisselen ervaringen uit en bespreken onderling inhoudelijke issues. Alle architecten voelen zich verantwoordelijk voor de architectuur als geheel en weten elkaar makkelijk te vinden.

Controlepunten
 • Er vindt structureel interactie plaats tussen de architecten.
 • Alle architecten weten elkaar makkelijk te vinden.
 • De architecten delen een gezamenlijke visie op architectuur.
 • Werkzaamheden worden op een effectieve wijze verdeeld over de architecten.
Suggesties

Interactie organiseren. Zorg dat de architecten regelmatig met elkaar sparren en kennis en ervaring uitwisselen. Dit kan door ze in wisselende samenstellingen met elkaar te laten samenwerken aan specifieke doelen. Maar ook door periodieke bijeenkomsten te organiseren. Het gezamenlijk volgen van een masterclass helpt ook om eenheid te creëren.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maak de architecten gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele architectuur. Accepteer niet dat een architect afstand neemt van een bepaald architectuuronderdeel omdat dat onderdeel buiten zijn persoonlijke scope valt. Zorg dat de architecten als een geheel naar buiten treden.

Volwassenheidsniveau B

Stakeholders betrokken
De architecten nemen actief actie om de rest van de organisatie te betrekken bij het werken onder architectuur (zowel het opstellen van de architectuur als het toepassen er van). Er is aandacht voor communicatie van en over de architectuur en voor het overbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden bij niet-architecten. Het initiatief ligt nog wel veelal bij de architecten.

Controlepunten
 • Architectuur leeft bij de medewerkers van de organisatie.
 • De architecten communiceren effectief met de organisatie over relevante ontwikkelingen met betrekking tot architectuur.
 • De architecten hebben voldoende zichtbaarheid en geloofwaardigheid in de organisatie.
Suggesties

Stakeholderinventarisatie uitvoeren. Breng in kaart wie de stakeholders van architectuur zijn, wat hun belang is, welke rol zij bij architectuur spelen en hoe ze betrokken kunnen worden. Op basis hiervan kunnen de juiste communicatie- en samenwerkingsvormen met stakeholders worden bepaald.
Communicatiematrix opstellen. Stel een communicatiematrix op waarin per doelgroep (groep van stakeholders of belanghebbenden) wordt aangegeven wat, wanneer, op welke manier en door wie wordt gecommuniceerd met betrekking tot architectuur. De communicatiematrix vormt daarmee het instrument waarmee alle communicatieacties rondom architectuur worden gepland en bewaakt. Bij het plannen van de communicatie-acties is het uitermate belangrijk om helder te hebben wat het doel daarvan is. Daarnaast is de timing van de acties belangrijk: te lang wachten met communicatie naar stakeholders leidt tot een ivoren-torensituatie; te vroeg communiceren heeft als risico dat verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt kunnen worden.
Architectuur community inrichten. Richt een community in waarin architecten en stakeholders gezamenlijk op een informele manier issues bespreken. Het doel van de architectuur community is om mensen uit de organisatie te betrekken bij architectuur en daarmee een klankbord te krijgen voor de architecten. De issues kunnen betrekking hebben op zowel inhoud als proces van architectuur.

Volwassenheidsniveau C

Gedeeld eigenaarschap
Niet alleen de architecten, maar ‘alle’ medewerkers voelen eigenaarschap van het werken onder architectuur. Het is niet het feestje van de architecten, maar een manier van werken voor de organisatie. Men kan elkaar aanspreken op architectuurissues.

Controlepunten
 • De stakeholders bij architectuur hebben de vereiste kennis en vaardigheden voor effectief werken onder architectuur.
 • De stakeholders bij architectuur nemen verantwoordelijkheid voor het werken onder architectuur.
Suggesties

Architectuurplatform inrichten. Richt een architectuurplatform in waarin architecten en stakeholders gezamenlijk bij elkaar komen om op een formele manier issues te bespreken en daar besluiten over te nemen. Belangrijkste stakeholders zijn businessmanagers, projectmanagers en ICT-management (beheer en systeemontwikkeling). De issues kunnen betrekking hebben op zowel proces als inhoud van architectuur. Eventueel kan aan werkgroepjes worden gevraagd om bepaalde aspecten te onderzoeken en uit te werken.

15. Interaction and collaboration

To be truly effective, architecture needs to be embraced by the entire organisation – not just by the architects. In other words, each of the architecture’s stakeholders needs to be committed in the right way to having an architectural practice. This requires interaction and collaboration in a number of areas and between a variety of stakeholders.

Maturity level A

Collaboration between architects
The architects form a single virtual team, exchange experiences and engage in the joint discussion of substantive issues. The architects all feel responsible for the architecture as a whole and do not hesitate to get in touch with one another.

Checkpoints
 • There is structural interaction between the architects.
 • The architects do not hesitate to get in touch with one another.
 • The architects share a common perspective on architecture.
 • Activities are effectively distributed among the architects.
Suggestions

Organize interaction. Stimulate the architects to make use of each others knowledge and experience. One way to stimulate this, is to have them participate in differing teams with specific objectives. Another way is to institute a periodic (weekly or biweekly) architect meeting. Following courses together can also create unity.
Shared responsibility. Make the architects responsible for the whole architecture. Don’t allow architects to distance themselves from parts of the architecture because they are outside their personal scope. Ensure that the architects act as one for the outside world.

Maturity level B

Involvement of stakeholders
The architects take active measures to involve the rest of the organisation in the development of the architectural models and principles as well as their application. Attention is paid to communication relating to the architecture and to transferring the required knowledge and skills to non-architects. In many cases, the architects are still expected to take the initiative, however.

Checkpoints
 • The organisation’s employees have a genuine interest in the architecture.
 • The architects effectively communicate with the organisation regarding relevant developments in the architectural area.
 • The architects enjoy sufficient visibility and credibility within the organisation.
Suggestions

Conduct a Stakeholder Inventory. Identify the stakeholders of architecture, what their interests are, what roles they play insofar as architecture is concerned and how they can be involved. This inventory can be used to determine the appropriate manner of interaction and collaboration with stakeholders.
Draw up a Communication Matrix. Construct a Communication Matrix in which a record of communication with each target group (group of stakeholders or interested parties) is kept, indicating what architectural topic is to be discussed, when, how and by whom. In this way, the Communication Matrix constitutes an instrument in which all communications concerning architecture are planned and monitored. In planning communication activities, it is extremely important to have a clear idea about what the objective is. In addition, the timing of the actions is important. Waiting too long before communicating to stakeholders leads to an ivory-tower situation. Communicating too soon creates the risk that expectations may be aroused that cannot soon be fulfilled.
Establish an architectural community. Establish a community in which architects and stakeholders talk about issues in an informal manner. The aim of the architectural community is to involve people in the organization with architecture and, at the same time, to create a sounding board for the architects. The issues can involve both the content and the process of architecture.

Maturity level C

Shared ownership
Not just the architects, but the ‘whole’ staff feels ownership when it comes to architecture. It’s not just the architects’ pet project, but a common method of working for the entire organisation. People can hold each other accountable for architectural issues.

Checkpoints
 • The architectural stakeholders have the required knowledge and skills to effectively work with architecture.
 • The architectural stakeholders assume responsibility for the development and application of the architecture.
Suggestions

Set up an architectural platform. Set up an architectural platform in which architects and stakeholders can come together and, in a formal manner, discuss issues and make decisions. The most important stakeholders are business managers, project managers and IT management (system maintenance and development). The issues can involve both the content and the process of architecture. If necessary, work groups can be instructed to research and elaborate certain elements.


16. Architectuur tools

Het werken onder architectuur kan ondersteund worden door het gebruik van architectuurtools. Wanneer deze tools geïntegreerd gebruikt worden, liefst met ondersteuning van een repository is de efficiëntie en de effectiviteit van deze tools het grootst. Daarbij moeten deze tools wel geschikt zijn voor de gekozen methoden.

Volwassenheidsniveau A

Ad hoc en productgericht
Er wordt een tool gebruikt om het vastleggen en onderhouden van (een deel van) de architectuur te ondersteunen.

Controlepunten
 • Er worden architectuurtools gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van de architectuur.
Suggesties

Pilot met architectuurtool uitvoeren. Voer een pilot uit met een tool ter ondersteuning van het opstellen en onderhouden van architecturen. Gebruik de pilot om ervaring op te doen met een tool en te bepalen in hoeverre gebruik van een tool zinvol is.

Volwassenheidsniveau B

Structureel en procesgericht
De architecten gebruiken allen dezelfde tools. De tools ondersteunen niet alleen het vastleggen van de individuele architecturen, maar ook het proces om tot de architecturen te komen en ze te beheren (denk aan ondersteuning van samenwerking, versiebeheer, statusaanduidingen, etc.).

Controlepunten
 • Alle architecten gebruiken dezelfde tools.
 • Het beheer van de architectuurtools is expliciet belegd.
 • De architectuurtools ondersteunen het architectuurproces.
Suggesties

Architectuurtool invoeren. Selecteer een architectuurtool dat het werk van de architect het beste ondersteunt en voer die organisatiebreed in waarbij het gebruik van de tool wordt afgestemd op het architectuurproces van de organisatie.

Volwassenheidsniveau C

Integratie van tools
De architecten worden ondersteund door een geïntegreerde set van tools waarmee onder andere de onderlinge consistentie van architecturen kan worden gecontroleerd.

Controlepunten
 • De gebruikte architectuurtools zijn met elkaar geïntegreerd.
 • Met behulp van de architectuurtools kan de onderlinge consistentie van architecturen worden gecontroleerd.
Suggesties

Integrale toolkit invoeren. Implementeer een integrale toolkit, waarmee niet alleen de verschillende architecturen kunnen worden vastgelegd, maar, door integratie van de tools, ook onderlinge consistentie kan worden bewaakt. Een alternatief is natuurlijk één tool dat alle aspecten afdekt.

16. Architectural tools

The architectural practice can be supported by architectural tools. These tools are the most efficient and effective when used on an integrated basis – preferably supported by a repository. The tools must of course be suitable for the selected methods.

Maturity level A

Ad hoc and product-oriented
A tool is used to support the registration and maintenance of (part of) the architecture.

Checkpoints
 • Architectural tools are used to record and maintain the architecture.
Suggestions

Run a pilot using an architectural tool. Undertake a pilot project using a tool to support the development and maintenance of architectures. Use the pilot project to acquire experience with the tool and to determine the usefulness of a tool.

Maturity level B

Structural and process-oriented
The architects all use the same tools. These tools not only serve to support the definition of the individual architectural models and principles, but also the process for arriving at the architectures and managing them (examples include support for collaboration, version management, status indications, etc.).

Checkpoints
 • All architects use the same tools.
 • Responsibility for the management of the architectural tools has been explicitly assigned within the organisation.
 • The architectural tools support the architectural process.
Suggestions

Implement architectural tool. Select the architectural tool that best supports the architect’s work and implement it organization-wide in such a manner that the use of the tool is integrated into the organization’s architectural process.

Maturity level C

Integration of tools
The architects are supported by an integrated set of tools that can be used, among other things, to check the mutual consistency of architectures.

Checkpoints
 • The architectural tools that are used are all integrated with one another.
 • The mutual consistency of architectures can be checked with the aid of the architectural tools.
Suggestions

Implement an integrated toolkit. Implement an integrated toolkit that not only develops various architectures but also ensures consistency between architectures, by integrating the various tools. An alternative is one tool that covers all parts of the architecture.


17. Begroting en planning

Ook het ontwikkelen van architecturen kan begroot en gepland worden. Serieuze begroting en planning helpt om architectuur uit de mystieke sfeer te halen. Bovendien weet de organisatie beter wat ze wanneer kan verwachten. De manier van begroten en plannen kan variëren van incidenteel planningen opstellen tot het verzamelen en gebruiken van ervaringen uit het verleden.

Volwassenheidsniveau A

Ad hoc
Het opstellen van architectuur wordt voorafgegaan door het maken van een planning. Tijdens het traject wordt de planning bewaakt.

Controlepunten
 • Voorafgaand aan het opstellen van een architectuur wordt een planning gemaakt.
 • Het verloop van een architectuurontwikkeltraject wordt bewaakt.
Suggesties

Planning maken voor architectuuropdrachten. Stel een planning op voor architectuuropdrachten. Deze planning bestaat minimaal uit een begroting van de inspanning in tijd, een begroting van de benodigde mensen en middelen en een doorlooptijdplanning met activiteiten en mijlpalen uitgezet in de tijd.

Volwassenheidsniveau B

Structureel
Er is een standaardbegrotings- en planningsmethodiek voor het opstellen van architecturen.

Controlepunten
 • Er is er een standaard begrotings- en planningsmethodiek voor architectuurontwikkeltrajecten.
 • Bij de uitvoering van een architectuurontwikkeltraject worden de eventuele afwijkingen op de opgestelde begroting en planning beargumenteerd en gedocumenteerd.
Suggesties

Planningsmethodiek invoeren. Voer een organisatiebrede planningsmethodiek in. Dat betekent dat voor architectuuropdrachten altijd een plan wordt opgesteld volgens een voorgeschreven sjabloon met standaardactiviteiten en regels en richtlijnen voor het opstellen van een begroting en planning.

Volwassenheidsniveau C

Optimaliserend
Het begroten en plannen van architectuuropdrachten wordt geprofessionaliseerd door structureel naar de kwaliteit van planningen te kijken.

Controlepunten
 • Er is een gestructureerd proces van feedback verzamelen op de begrotings- en planningsmethodiek die voor architectuurontwikkeltrajecten wordt gehanteerd.
 • Er is statistisch materiaal beschikbaar over in het verleden gemaakte begrotingen en planningen voor architectuurontwikkeltrajecten.
Suggesties

Architectuurplanningen evalueren. Verzamel de gegevens over planning en uitvoering van eerdere architectuuropdrachten en gebruik deze ervaringscijfers om het planningsproces te professionaliseren.

17. Budgeting and planning

It is also possible to budget and plan the development of architectural models and principles. A serious approach to budgeting and planning can help to demystify architecture. Furthermore, the organisation knows what to expect, and when. Budgeting and planning approaches can range from the incidental drafting of a plan to collecting and benefiting from past experiences.

Maturity level A

Ad hoc
The development of architectural models and principles is preceded by the drafting of a plan. This plan is monitored over the course of the development process.

Checkpoints
 • A plan is drawn up prior to the development of architectural models and principles.
 • The progress of an architectural development process is monitored.
Suggestions

Make plans for architectural projects. Formulate a plan for architectural development projects. This plan at least includes an estimate of the project duration, the human and other resources required, and time frames for the completion of project components and milestones.

Maturity level B

Structural
The organisation has a standard budgeting and planning method for the development of architectural models and principles.

Checkpoints
 • There is a standard budgeting and planning method in place for architectural development processes.
 • During an architectural development process, deviations from the established budgeting and planning are substantiated and documented.
Suggestions

Implement a planning method. Implement an organization-wide planning method. This means that a plan is always formulated for architectural projects in accordance with a prescribed set of standard activities, rules and guidelines for budgeting and planning.

Maturity level C

Optimising
The budgeting and planning of architectural assignments is professionalised by structurally examining the quality of the plans.

Checkpoints
 • There is a structured process for collecting feedback regarding the budgeting and planning method adopted for architectural development processes.
 • Statistical data about budgets and plans that have been made for architectural development processes in the past are available.
Suggestions

Evaluate architectural plans. Collect data on planning and execution of previous architectural projects and use these empirical figures to professionalize the planning process.